سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

👤فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3
👤1️⃣ فالوور
23000
10 / 5000
96
👤2️⃣ فالوور
38000
200 / 5000
93
👤1️⃣ فالوور ایرانی سریع
39000
50 / 20000
1
👤2️⃣ فالوور ایرانی
42000
30 / 6000
77
👤3️⃣ فالوور ایرانی با کیفیت
46000
100 / 2000
5
👤🔝 فالوور واقعی ویژه بدون ریزش
65000
100 / 20000

❤️ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4
❤️ لایک
14000
50 / 20000
104
❤️⚡لایک
17000
100 / 20000
94
❤️1️⃣ لایک ایرانی سریع
18000
50 / 20000
2
❤️2️⃣ لایک ایرانی
19000
50 / 5000
97
❤️لایک igtv
21000
200 / 5000
27
❤️1️⃣⭐ لایک واقعی ایرانی
22000
100 / 5000
54
❤️2️⃣⭐ لایک واقعی ایرانی
25000
50 / 2000

🎥 بازدید view اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
98
1️⃣🎥 بازدید ویدئو پست عادی
2000
500 / 1000000
15
📺 بازدید ویدئو IGTV
2000
100 / 10000000
95
🎥 بازدید view پست عادی ایرانی 🇮🇷
2500
1000 / 1000000
102
✅📺 بازدید ویدئو IGTV
3000
1000 / 5000000
89
بازدید ویدئو پست عادی expelore
3500
100 / 2000000
19
📺💧 بازدید ویدئو IGTV
3500
100 / 10000000
26
🎥💧 بازدید ویدئو پست عادیexplore /home / location/ profile🔎
6500
500 / 500000
66
📺💧 بازدید ویدئو explore / impression IGTV 🔎
9000
500 / 8000000

💬 کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
📝 کامنت متن دلخواه
200000
10 / 500
92
💬 کامنت انگلیسی رندوم
200000
5 / 500
91
💬 کامنت فارسی رندوم
200000
5 / 500
86
📝منشن واقعی ایرانی
260000
5 / 5000
28
📝⭐ کامنت متن دلخواه واقعی ایرانی
355000
5 / 500

📌اینستاگرام استوری / سیو / ریچ ایمپریشن اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
23
پست ایمپریشن + ریچ
2500
500 / 250000
24
💾سیو پست عادی  post saves
2500
100 / 100000
90
بازدید استوری ارزان
4500
100 / 15000
105
2️⃣بازدید استوری
5000
100 / 50000
21
3️⃣بازدید استوری
6000
100 / 50000
20
بازدید استوری آخر
7000
50 / 30000
25
افزایش EXPELORE - HOME - LOCATION
8000
100 / 500000
87
👦 بازدید استوری مخاطب آقا
15000
100 / 30000
88
👩 بازدید استوری مخاطب خانم
15000
100 / 30000

💖💖 لایک آلبمی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
💟 ( 100 عدد لایک پست آخر )
3300000
5 / 200
37
💖⭐⭐ ( 100 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
4400000
5 / 200
30
💟 ( 200 عدد لایک پست آخر )
6200000
5 / 200
38
💖⭐⭐ ( 200 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
6800000
5 / 200
31
💟 ( 300 عدد لایک پست آخر )
9000000
5 / 200
39
💖⭐⭐ ( 300 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
9270000
5 / 200
32
💟 ( 500 عدد لایک پست آخر )
14000000
5 / 200
40
💖⭐⭐ ( 500 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
14700000
5 / 200
33
💟 ( 1000 عدد لایک پست آخر )
26000000
5 / 200
41
💖⭐⭐ ( 1000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
26700000
5 / 200
34
💟 ( 2000 عدد لایک پست آخر )
46000000
5 / 200
42
💖⭐⭐ ( 2000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
48000000
5 / 200
35
💟 ( 5000 عدد لایک پست آخر )
100000000
5 / 200
43
💖⭐⭐ ( 5000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
110000000
5 / 200

🎥🎥 بازدید view آلبمی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
44
🎥 ( 1000 عدد بازدید پست آخر )
2300000
5 / 200
45
🎥 ( 2000 عدد بازدید پست آخر )
4600000
5 / 200
46
🎥 ( 3000 عدد بازدید پست آخر )
6900000
5 / 200
47
🎥 ( 4000 عدد بازدید پست آخر )
9200000
5 / 200
48
🎥 ( 5000 عدد بازدید پست آخر )
11000000
5 / 200
49
🎥 ( 10.000 عدد بازدید پست آخر )
22000000
5 / 200
51
🎥 ( 20.000 عدد بازدید پست آخر )
43000000
5 / 200
52
🎥 ( 50.000 عدد بازدید پست آخر )
106500000
5 / 200
53
🎥 ( 100.000 عدد بازدید پست آخر )
210000000
5 / 200

🔘 خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
👤 ممبر فیک گروه خصوصی
22000
1000 / 2000
61
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 30 کا
22000
1000 / 30000
58
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 70 کا
22000
1000 / 70000
69
❤️ لایک نظر سنجی کانال عمومی
26000
100 / 17000
56
👤 ممبر فیک کانال عمومی
28000
1000 / 5000
60
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 10 کا
28000
1000 / 10000
59
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 90 کا
28000
1000 / 90000
68
👤✳️ ممبر واقعی گروه عمومی (اد اجباری) 70 کا
30000
1000 / 70000
57
👤🔝 ممبر فیک کانال عمومی و خصوصی بدون ریزش
32000
1000 / 80000
65
👤✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 30 کا
35000
1000 / 30000
62
👤🔝✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 70 کا
35000
1000 / 70000
64
👤✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 90 کا
38000
1000 / 90000
63
👤🔝✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 10 کا
38000
1000 / 10000
70
✅ رای نظر سنجی کانال عمومی و خصوصی
52000
50 / 40000

🔘🎥 بازدید view تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
74
🎥 بازدید ویدئو تک پست
1000
1000 / 25000
78
🎥🔝 بازدید ویدئو تک پست
1500
1000 / 100000
75
🎥♋️ بازدید ویدئو 5 پست آخر
7500
1000 / 25000
79
🎥♋️ بازدید ویدئو 10 پست آخر
14000
1000 / 25000
80
🎥♋️ بازدید ویدئو 20 پست آخر
28000
1000 / 25000
84
🎥✳️ بازدید ویدئو کانال ارسال یک هفته تمام پست ها
45000
1000 / 25000
81
🎥♋️ بازدید ویدئو 50 پست آخر
50000
1000 / 25000
82
🎥♋️ بازدید ویدئو 100 پست آخر
100000
1000 / 25000
83
🎥♋️ بازدید ویدئو 200 پست آخر
160000
1000 / 25000
85
🎥✳️ بازدید ویدئو کانال ارسال یک ماه تمام پست ها
160000
1000 / 25000